fbpx

Skillplanet

Klauzula informacyjna

Administrator danych
(Kto zarządza danymi?)

Fundacja „Hemmersbach Kids’ Family” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000817874, nr NIP: 8992873208.

 

Cel przetwarzania wraz z kategoriami odnośnych danych osobowych
(Po co i jakie dane będą potrzebne?)

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) (login) – w celu zidentyfikowania osoby zgłaszającej się lub zgłaszającej użytkownika do korzystania z Platformy, utworzenia konta na Platformie, zarządzania kontem i administrowania Platformą, nadania dostępu do właściwych materiałów i umożliwienia korzystania z Platformy, a także rozpatrywania reklamacji, w przypadku jej złożenia przez Użytkownika, a także informowania o istotnych zmianach w Regulaminie Platformy oraz o zakończeniu działania Platformy.

Data urodzenia (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników) – w celu doboru i udostępnienia materiałów oraz usług odpowiednich do wieku Użytkownika; treści będą dzielone dla 2 grup docelowe, tj. grupa do 13 roku życia oraz grupa powyżej 13 roku życia.

Adres poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletter’a – w celu przesyłania newsletter’a dotyczącego wydarzeń związanych z Platformą, np. organizowanych w jej ramach konkursów, dodanych nowych materiałach i funkcjonalnościach Platformy, na podany adres/-y poczty elektronicznej (e-mail).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:
(Kto lub co zezwala na uzyskanie danych?)

 • Dostęp i korzystanie z Platformy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik,

 • Przesyłanie newsletter’a dotyczącego Platformy – zgoda osoby, której dane dotyczą albo opiekuna osoby, której dane dotyczą.

 

Kategorie odbiorców danych:
(Kto jeszcze będzie miał dostęp do moich danych?)

 • Pracownicy lub współpracownicy spółek grupy Hemmersbach wspomagających działanie Platformy oraz
 • Dostawcy systemów i usług IT.
 • Przedstawiciele Placówki, do której należy dany podopieczny będący użytkownikiem Platformy (wyłącznie w zakresie przekazania właściwym podopiecznym i ich opiekunom danych do logowania na Platformę).

 

Transferowanie danych poza EOG/EU:
(Czy dane będą przekazywane poza Europę?)

Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Uprawnienia:
(Co mogę zrobić?)

Prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania lub zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zapewnienia dostępu do Platformy i umożliwienia korzystania z jej treści.

Zgoda na otrzymywanie newsletter’a jest dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta, przy pomocy funkcjonalności udostępnianych w ramach wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem, bez wpływu na prawo dostępu do Platformy.

 

Okres przetwarzania danych:
(Jak długo przekazane dane będą potrzebne?)

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Do dnia otrzymania przez Fundację wniosku Użytkownika lub jego opiekuna (w przypadku niepełnoletnich Użytkowników) o usunięcie konta Użytkownika,
 2. Do dnia trwałego zaprzestania korzystania z Platformy; do trwałego zaprzestania korzystania z Platformy dochodzi w przypadku, gdy od ostatniego logowania danego Użytkownika na Platformę minęło 6 miesięcy.
 3. Do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb otrzymywania newsletter’a (w zakresie otrzymywania newsletter’a),
 4. Do upływu 21 dni od momentu przesłania wiadomości z danymi do logowania – w przypadku osób, które przesłały formularz zgłoszeniowy o dostęp do Platformy i nie zalogowały się na Platformie w ww. terminie (pedagodzy, osoby prowadzące rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka oraz pracownicy spółek grupy Hemmersbach zgłaszający swoich podopiecznych (dzieci) do korzystania z Platformy),
 5. Do dnia wycofania przez opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb korzystania z Platformy (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników),
 6. Do dnia rozwiązania umowy o udzielenie dostępu do platformy e-learningowej (dotyczy odrębnych umów zawieranych z Placówkami),
 7. Do dnia opuszczenia Placówki, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka przez podopiecznego (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników będących podopiecznym Placówek, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka),
 8. Do dnia rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem spółki grupy Hemmersbach (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników będących dziećmi pracowników spółek grupy Hemmersbach),
 9. Do ukończenia przez niepełnoletniego Użytkownika 18. roku życia (nie dotyczy pedagogów).

 

Kontakt z administratorem danych
(Do kogo zwrócić się, w razie pytań?)

pomoc@skillplanet.io