fbpx

Skillplanet

Regulamin szkoleń internetowych Skillplanet.io

organizowanych przez Fundację Hemmersbach Kids’ Family

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizacji oraz uczestniczenia w internetowych szkoleniach edukacyjnych (dalej jako „Webinaria” lub pojedynczo „Webinarium”), organizowanych przez Fundację Hemmersbach Kids’ Family z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000817874, nr NIP: 8992873208, (dalej jako „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich osób chcących skorzystać z oferty Organizatora w zakresie organizacji Webinariów.

3. Organizator udostępnia Uczestnikom niniejszy Regulamin do zapoznania się, a Uczestnicy są zobowiązani są zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o udział w Webinarium.

4. Rejestracja na Webinaria dokonywana za pomocą strony internetowej, zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, stanowi elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z Organizatorem w przedmiocie udziału w Webinarium i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną. 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W WEBINARIACH

1. Wykaz aktualnie zaplanowanych Webinariów znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.skillplanet.io. Przy każdym Webinarium Organizator podaje: czas organizacji Webinarium, cenę uczestnictwa od osoby oraz ilość dostępnych miejsc (jeśli jest odrębnie limitowana).

2. Czas trwania Webinarium może wynosić od 45 minut do 3 godzin.

3. Liczba Uczestników jednego Webinarium ograniczona jest do 1000 osób, chyba że Organizator przewiduje odrębne limity z uwagi na specyfikę danego Webinarium, o czym informuje przy ofercie dotyczącej danego Webinarium, umieszczanej na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby Uczestników na każdym Webinarium. 

4. Osoby chcące wziąć udział w Webinarium winny dokonać uprzedniej rejestracji na wybrane przez siebie Webinarium na zasadach określonych poniżej.

5. Warunkiem rejestracji na Webinarium jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz rejestracja na platformie e-learningowej „Skillplanet.io”.

6. Organizator wskazuje, że osoby będące rodzicami zastępczymi, opiekunami i pracownikami pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w Webinariach nieodpłatnie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od pobrania wynagrodzenia z tytułu udziału w Webinarium dla poszczególnych Uczestników lub określonej grupy Uczestników. 

7. Nieodpłatny udział w Webinarium:

  • Rejestracja na Webinarium dla osób, których udział w Webinarium jest nieopłatny, odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego właściwego zapisom na dane webinarium, dostępnego na stronie internetowej www.skillplanet.io

8. Przy rejestracji na Webinarium każda osoba wypełniająca formularz rejestracyjny proszona jest o podanie następujących danych osobowych dla celów jej identyfikacji i podjęcia działań na żądanie tej osoby:  imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

9. W przypadku nieodpłatnego udziału w Webinarium warunkiem uzyskania dostępu do Webinarium będzie podanie pełnionej funkcji w pieczy zastępczej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej informacji, w tym żądania przedłożenia przez osobę chcącą nieodpłatnie skorzystać z udziału w Webinarium stosownych dokumentów poświadczających funkcję pełnioną w pieczy zastępczej. W przypadku braku reakcji na żądanie Organizatora w powyższym zakresie i/lub nieudostępnienia takich dokumentów, Organizator uprawniony jest do odmowy takiej osobie udziału w Webinarium, pomimo dokonania wcześniejszej rejestracji.

10. Po dokonaniu skutecznej rejestracji Uczestnik otrzyma link do wybranego Webinarium na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

11. Uczestnik po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu do Webinarium ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.

12. Chwilą zawarcia Umowy o udział w Webinarium jest chwila otrzymania przez Uczestnika linku, zgodnie z pkt 12 powyżej, co stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy z Organizatorem o udział w wybranym Webinarium. Zasady i warunki wykonywania umowy o udział w Webinarium określa niniejszy Regulamin.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wysłaniem formularza rejestracyjnego oraz przed rozpoczęciem Webinarium, na który się zarejestrował.

2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Webinarium/ów w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

3. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób utrwalać ani rozpowszechniać treści i przebiegu Webinarium w całości ani w jakiejkolwiek części. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp Uczestnika do Webinarium oraz dochodzić od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się do tego, by Webinaria były prowadzone przez prelegentów, posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu Umowy o udział w Webinarium na najwyższym poziomie jakościowym. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Webinariów i/lub osoby prelegenta, przy uwzględnieniu pkt 1 powyżej.

3. Organizator może zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinarium/ów z ważnych powodów. Wyżej wymienione czynniki nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem o udział w Webinarium/ach.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek uczestniczenia w Webinarium w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, a także powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi dotyczącej organizacji i zapewnienia udziału Webinarium w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
  • za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarium/ów.

5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z udziałem lub niemożnością udziału Uczestników w Webinariach, w tym za szkody z tego tytułu wynikające, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UCZESTNICTWA W WEBINARIACH

1. W celu udziału w Webinarium, Uczestnik musi spełnić, co najmniej poniższe wymagania techniczne: 

  • Dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
  • mieć dostęp do sieci Internet;
  • posiadać konto e-mail;
  • posiadać dostęp do witryn WWW za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;
  • posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie.

2. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości udziału w Webinarium z przyczyn dotyczących Uczestnika, co pozostaje bez wpływu na obowiązek ponoszenia obowiązku zapłaty za udział w Webinarium, z zastrzeżeniem § 2 pkt 6 i § 6 niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora, co pozostaje bez wpływu na obowiązek ponoszenia obowiązku zapłaty za udział w Webinarium, z zastrzeżeniem § 2 pkt 6 i § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WEBINARIUM / ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ODWOŁANIE WEBINARIUM

1. Uczestnik będący Konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od umowy o udział w Webinarium w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (data otrzymania linku potwierdzającego skuteczną rejestrację na Webinarium) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres  kontakt@skillplanet.io  poprzez przesłanie wiadomości o treści: 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w Webinarium zaplanowanym na dzień ……….. r. w temacie …………..”.

2. Uczestnik winien przy tym podać swoje imię i nazwisko w celu zidentyfikowania dla realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy o udział w Webinarium w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia danego Webinarium, Uczestnik będący Konsumentem wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie Webinarium w planowanym terminie realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od umowy o udział w Webinarium, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy o udział w Webinarium.

4. Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia albo nieopłatnej rezygnacji od zawartej Umowy o udział w Webinarium poprzez nie wzięcie udziału w Webinarium.

5. Z uwagi na ogólnodostępny charakter Webinariów, Organizator ma możliwość odwołania Webinarium najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Webinarium, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 10 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od umowy o udział w Webinarium przez Organizatora.

6. O odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Uczestnik jest informowany pocztą elektroniczną. W przypadku odwołania Webinarium przez Organizatora, Uczestnik nie ponosi kosztów odwołania Webinarium i wedle swej woli może wybrać albo możliwość wzięcia udziału w Webinarium o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie wyznaczonym przez Organizatora, z zaliczeniem opłaty uiszczonej tytułem udziału w odwołanym Webinarium, na poczet kolejnego Webinarium, wybranego przez Uczestnika albo zwrot uiszczonej opłaty, zgodnie z pkt 7 poniżej.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator informuje, że wszystkie materiały wykorzystane podczas Webinarium stanowią i/lub zawierają utwory chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, opracowania, zdjęcia, nagrania audio i video, grafiki, a także prawnie chronione znaki towarowe oraz inne materiały, będące przedmiotem praw wyłącznych, które nie mogą być kopiowane, utrwalane, zwielokrotniane, reprodukowane, publikowane, nadawane, wyświetlane, zmieniane, transferowane i rozpowszechniane przez Uczestnika w jakikolwiek sposób pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Jakiekolwiek inne użycie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej. 

2. Organizator będzie rejestrował Webinaria, w tym wypowiedzi i pytania Uczestników, bez jednoczesnego utrwalania wizerunków Uczestników, w celu udokumentowania wykonania usługi w ramach umowy o udział w Webinarium, w celach archiwizacyjnych oraz dla potrzeb udostępnienia nagrania Webinarium na Platformie e-learningowej Skillplanet.io, znajdującej się pod adresem: https://skillplanet.io/, do którego to nagrania dostęp będą mieli wyłącznie Uczestnicy danego Webinarium lub którzy zarejestrują się na ww. darmowej Platformie e-learningowej Skillplanet.io. Uczestnicy rejestrując się na dane Webinarium, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na nagrywanie Webinarium, w tym ich pytań lub wypowiedzi zadawanych podczas Webinarium oraz późniejsze udostępnienie nagrania danego Webinarium na ww. Platformie edukacyjnej Skillplanet.io z limitowanym dostępem do tych treści.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przewiduje pkt IX Regulaminu Platformy e-learningowej „Skillplanet.io”, który stosuje się odpowiednio do usług przewidzianych w ramach niniejszego Regulaminu.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe Uczestników, określone w § 2 pkt 9 i 11, jako Administrator w celu realizacji umowy o udział w Webinarium, a także realizacji praw i obowiązków Stron związanych z umową oraz wykonaniem ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. 

2. Zasady ogólne przetwarzania danych przez Organizatora określa Polityka Prywatności Platformy e-learningowej „Skillplanet.io”.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora (www.skillplanet.io ).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora, a każdy Uczestnik zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wymagalne.