fbpx

Skillplanet

Regulamin Platformy e-learningowej Skillplanet.io

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy e-learningowej „Skillplanet.io” (zwany dalej „Platformą”), prowadzonej przez Fundację „Hemmersbach Kids’ Family” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000817874, nr NIP: 8992873208, adres poczty elektronicznej: pomoc@skillplanet.io (zwana dalej „Fundacją”).
 2. Zaznajomienie się z treścią Regulaminu, akceptacja jego postanowień przed uzyskaniem pierwszego dostępu do Platformy (w trakcie pierwszego logowania) oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu przez każdego Użytkownika jest bezwzględnym warunkiem udzielenia dostępu i korzystania z Platformy.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Platforma jest przeznaczona wyłącznie do wykorzystania w celach edukacyjnych i skierowana do wybranej grupy odbiorców.
 2. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na  Platformie jest bezpłatny.
 3. Materiały i usługi oferowane na Platformie dostępne będą dla:
 4. Użytkowników niepełnoletnich, będących podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i innych placówek o podobnym zakresie działalności (dalej „Placówek”) w podziale na 2 kategorie wiekowe, tj. kategorię do 13 roku życia i kategorię powyżej 13 roku życia,
 5. Użytkowników niepełnoletnich, będących podopiecznymi rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka, w podziale na 2 kategorie wiekowe, tj. kategorię do 13 roku życia i kategorię powyżej 13 roku życia,
 6. Użytkowników niepełnoletnich, będących dziećmi pracowników spółek grupy Hemmersbach, w podziale na 2 kategorie wiekowe, tj. kategorię do 13 roku życia i kategorię powyżej 13 roku życia, oraz
 7. Użytkowników pełnoletnich (pedagodzy).
 8. Regulamin obejmuje następujące nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach dostępu i korzystania z Platformy:
  1. Dostęp do treści i materiałów edukacyjnych zawartych na Platformie,
  2. Dostęp do zewnętrznych platform edukacyjnych, o ile Fundacja umożliwi tego rodzaju funkcjonalność na Platformie w wybranym przez siebie czasie i zakresie,
  3. Możliwość wzięcia udziału w konkursach organizowanych  przez Fundację w ramach Platformy, na zasadach i warunkach każdorazowo określanych w odrębnych regulaminach konkursów,
  4. wysyłanie newsletter’a zawierającego informacje związane z Platformą np. o organizowanych w jej ramach Konkursów, dodanych nowych materiałach i funkcjonalnościach oraz informacji o działaniach edukacyjnych i społecznych, z zastrzeżeniem odrębnej zgody Użytkownika lub opiekuna Użytkownika (w przypadku niepełnoletnich Użytkowników) na otrzymywanie newsletter’a.

 

§  3. Użytkownicy i dostęp do Platformy

 1. Użytkownikami Platformy są osoby, którym udzielono dostępu do Platformy i które dokonały pierwszego logowania do Platformy, pod warunkiem zaakceptowania treści Regulaminu.
 2. Dostęp do Platformy może zostać udzielony:
  1. W przypadku podopiecznych i/lub opiekunów Placówek – po zawarciu odrębnej umowy z Placówką o dostęp do Platformy,
  2.  W przypadku dzieci będących podopiecznymi rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka lub dzieci pracowników spółek grupy Hemmersbach – po wypełnieniu i przesłaniu przez opiekuna dziecka (dzieci), tj. przez osobę prowadzącą rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka albo pracownika spółki grupy Hemmersbach, formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem funkcjonalności strony internetowej Fundacji,
  3. W przypadku pedagogów – po wypełnieniu i przesłaniu do Fundacji formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem funkcjonalności strony internetowej Fundacji.
 3. Konto Użytkownika tworzone jest przez Fundację na podstawie danych osobowych:
  1. W przypadku podopiecznych i/lub opiekunów Placówek – przekazanych przez Placówkę w oparciu o stosowne zgody opiekunów osób, których dane dotyczą,
  2. W przypadku dzieci będących podopiecznymi rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka albo dzieci pracowników spółek grupy Hemmersbach – przedstawionych w formularzu przez osobę prowadzącą rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka albo pracownika zgłaszającego swojego dziecko (dzieci) do korzystania z Platformy,
  3. W przypadku pedagogów – przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym powinny być prawdziwe.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych Użytkowników Platformy zawiera § 10 Regulaminu.
 6. Osoby, które wystąpiły o dostęp do Platformy poprzez formularz zgłoszeniowy (pedagodzy, osoby prowadzące rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka oraz pracownicy spółek grupy Hemmersbach zgłaszający dziecko (dzieci) będące ich podopiecznymi do korzystania z Platformy) powinny dokonać pierwszego logowania do Platformy w terminie 21 dni od daty otrzymania, na swój adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierającej login Użytkownika i tymczasowe hasło do konta. W przypadku, gdy powyższy termin nie zostanie zachowany, dane przekazane przez formularz zgłoszeniowy zostaną usunięte z systemów Fundacji.
 7. Osoby, które uzyskają dostęp do Platformy na mocy odrębnej umowy zawartej przez Placówkę, otrzymają dane do logowania (login i hasło) za pośrednictwem przedstawicieli Placówki.
 8. Logowanie do Platformy odbywa się przy użyciu loginu i hasła. Po pierwszym logowaniu Użytkownik winien zmienić hasło tymczasowe nadane przez Fundację na własne, jemu tylko znane hasło.
 9. W przypadku niepełnoletnich podopiecznych Placówek, pierwsze logowanie do Platformy, przy którym należy przeczytać i zaakceptować treść Regulaminu, powinno następować przez opiekuna danego podopiecznego albo inną pełnoletnią osobę należycie umocowaną przez opiekuna do działania w imieniu danego podopiecznego, w obecności reprezentowanego podopiecznego, zaś opiekun albo ww. osoba zaznajomi się z treścią Regulaminu i wyjaśni podopiecznemu zasady i warunki korzystania z Platformy, przed akceptacją Regulaminu, a także zaznajomi się z treściami dostępnymi dla podopiecznego na Platformie już po zalogowaniu.
 10. W przypadku niepełnoletnich dzieci będących podopiecznymi rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka albo dzieci pracowników spółek grupy Hemmersbach, pierwsze logowanie do Platformy, przy którym należy przeczytać i zaakceptować treść Regulaminu powinno następować odpowiednio przez osobę prowadzącą rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka albo przez opiekuna prawnego danego dziecka, w obecności dziecka, zaś ww. osoba zaznajomi się z treścią Regulaminu i wyjaśni dziecku zasady oraz warunki korzystania z Platformy, przed akceptacją Regulaminu, a także zaznajomi się z treściami dostępnymi dla podopiecznego na Platformie już po zalogowaniu.
 11. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto na Platformie.
 12. Po pierwszym logowaniu i zaakceptowaniu treści Regulaminu, Użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów i usług oferowanych na Platformie, w tym dostęp do szkoleń, kursów e-learningowych, ankiet i testów sprawdzających poziom wiedzy Użytkownika, możliwość korzystania z opcji weryfikacji postępu w przeglądaniu treści na Platformie, a także uzyskuje możliwość udziału w  konkursach organizowanych i przeprowadzanych zgodnie z § 7 Regulaminu.
 13. Z poziomu swojego konta, Użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferuje Platforma, w ramach materiałów i usług dostępnych w odpowiedniej kategorii wiekowej (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników), w tym uzyskiwać informacje dotyczące działań edukacyjnych i społecznych realizowanych przez Fundację.

 

§ 4. Wymagania techniczne

  1. W celu skorzystania z Platformy, Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
   1. dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
   2. mieć dostęp do sieci Internet;
   3. posiadać konto e-mail;
   4. posiadać dostęp do witryn WWW za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;
   5. posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie.
  1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zasady i warunki korzystania przez Platformę z plików cookies określa odrębny dokument, dostępny przy pierwszym wejściu na stronę internetową Platformy i wymagający odrębnej akceptacji.
  2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Platformy.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Platformy, na podstawie Regulaminu, nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z sieci Internet.

 

§ 5. Zawarcie umowy o korzystanie z Platformy i zasady użytkowania Platformy

 1. Z chwilą uzyskania pierwszego dostępu do Platformy, co następuje podczas pierwszego logowania do Platformy i pod warunkiem zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z materiałów i usług Platformy, zgodnie z § 2 Regulaminu.
 2. Powyższa umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a niniejszy Regulamin określa zasady i warunki jej wykonywania. Powyższa umowa może zostać rozwiązania przez Użytkownika w każdym czasie albo poprzez złożenie wniosku o usunięcie konta w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Fundacji, wskazany w § 1 Regulaminu albo poprzez trwałe zaprzestanie korzystania z Platformy. Do trwałego zaprzestania korzystania z Platformy dochodzi w przypadku, gdy od ostatniego logowania danego Użytkownika na Platformę minęło 6 miesięcy. W przypadku niepełnoletnich Użytkowników, wniosek o usunięcie konta winien zostać złożony przez opiekuna takiego Użytkownika.
 3. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem tymczasowych przerw spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa cyfrowego.
 5. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie  i przepisach prawa. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Platformy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Fundacji lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników, a także udostępnianie własnego konta innym użytkownikom lub osobom postronnym.
 7. Każdy Użytkownik winien traktować innych Użytkowników z szacunkiem. Zabronione jest wyrażanie i używanie sformułowań wulgarnych, rasistowskich lub w inny sposób obraźliwych względem pozostałych Użytkowników lub jakichkolwiek osób trzecich.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, który nie będzie przestrzegał zasad określonych w niniejszym Regulaminie

§ 6. Prawa autorskie i inne prawa chronione

Fundacja informuje, że wszystkie materiały i usługi dostępne na Platformie stanowią i/lub zawierają utwory chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, opracowania, zdjęcia, nagrania audio i video, grafiki, a także prawnie chronione znaki towarowe oraz inne materiały, będące przedmiotem praw wyłącznych, które nie mogą być kopiowane, utrwalane, zwielokrotniane, reprodukowane, publikowane, nadawane, wyświetlane, zmieniane, transferowane i rozpowszechniane przez Użytkownika w jakikolwiek sposób pod rygorem odpowiedzialności prawnej, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności Platformy. Jakiekolwiek inne użycie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Fundacji wyrażonej w formie pisemnej.

 

§ 7. Konkursy

 1. Użytkownicy mogą uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Fundację w ramach Platformy na podstawie odrębnych regulaminów konkursów.
 2. W przypadku organizacji Konkursu, informacje o nim będą umieszczone na Platformie ze wskazaniem zasad uczestnictwa oraz czasu trwania. Regulaminy konkursów będą dostępne na Platformie w okresie trwania Konkursu.

 

§ 8. Newsletter

 1. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę albo w imieniu których zgoda została wyrażona przez ich opiekunów, będą otrzymywać newsletter w formie wiadomości e-mail, dotyczący wydarzeń związanych z Platformą np. organizowanych w jej ramach konkursów, dodanych nowych materiałach i funkcjonalnościach.
 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie newstlettera, albo przy pomocy funkcjonalności udostępnianych w ramach wiadomości zawierającej newsletter albo poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Fundacji: kontakt@skillplanet.io.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących nieprawidłowości w związku z dostępem i korzystaniem z Platformy.
 2. Użytkownik winien zgłaszać reklamacje na adres poczty elektronicznej Fundacji: kontakt@skillplanet.io, wskazując nazwę swojego konta oraz przedmiot reklamacji z krótkim wyjaśnieniem okoliczności ją uzasadniających. W przypadku niepełnoletnich Użytkowników, reklamacje powinny być składane w ww. formie przez opiekunów takich Użytkowników.
 3. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu możliwie jak najszybszego rozpoznania reklamacji oraz usunięcia zgłoszonych i uzasadnionych nieprawidłowości.
 4. Fundacja nie gwarantuje, że materiały i usługi dostępne na Platformie będą wolne od błędów lub nie nastąpi czasowe albo trwałe wyłącznie niektórych funkcjonalności Platformy. Fundacja nie gwarantuje, że materiały i usługi dostępne na Platformie spełnią oczekiwania Użytkowników oraz że funkcjonalności Platformy będą kompatybilne z wszystkimi systemami operacyjnymi i programami przeglądarkowymi dostępnymi w obrocie gospodarczym.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w związku z nieprawidłowym działaniem Platformy, korzystaniem przez Użytkowników z jej treści w sposób sprzecznych z Regulaminem lub przepisami prawa, czasową przerwą w funkcjonowaniu Platformy, czasowym lub trwałym wyłączeniem niektórych funkcjonalności Platformy, lub nie możnością korzystania z Platformy z uwagi na nie spełnienie wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Administrator danych

(Kto zarządza danymi?)

Fundacja „Hemmersbach Kids’ Family” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000817874, nr NIP: 8992873208.

Cel przetwarzania wraz z kategoriami odnośnych danych osobowych

(Po co i jakie dane będą potrzebne?)

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) (login) – w celu zidentyfikowania osoby zgłaszającej się lub zgłaszającej użytkownika do korzystania z Platformy, utworzenia konta na Platformie, zarządzania kontem i administrowania Platformą, nadania dostępu do właściwych materiałów i umożliwienia korzystania z Platformy, a także rozpatrywania reklamacji, w przypadku jej złożenia przez Użytkownika, a także informowania o istotnych zmianach w Regulaminie Platformy oraz o zakończeniu działania Platformy.

Data urodzenia (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników) – w celu doboru i udostępnienia materiałów oraz usług odpowiednich do wieku Użytkownika; treści będą dzielone dla 2 grup docelowe, tj. grupa do 13 roku życia oraz grupa powyżej 13 roku życia.

Adres poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletter’a – w celu przesyłania newsletter’a dotyczącego wydarzeń związanych z Platformą, np. organizowanych w jej ramach konkursów, dodanych nowych materiałach i funkcjonalnościach Platformy, na podany adres/-y poczty elektronicznej (e-mail).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

(Kto lub co zezwala na uzyskanie danych?)

 • Dostęp i korzystanie z Platformy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik,
 • Przesyłanie newsletter’a dotyczącego Platformy – zgoda osoby, której dane dotyczą albo opiekuna osoby, której dane dotyczą.

Kategorie odbiorców danych:

(Kto jeszcze będzie miał dostęp do moich danych?)

 • Pracownicy lub współpracownicy spółek grupy Hemmersbach wspomagających działanie Platformy oraz
 • Dostawcy systemów i usług IT.
 • Przedstawiciele Placówki, do której należy dany podopieczny będący użytkownikiem Platformy (wyłącznie w zakresie przekazania właściwym podopiecznym i ich opiekunom danych do logowania na Platformę).

Transferowanie danych poza EOG/EU:

(Czy dane będą przekazywane poza Europę?)

Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Uprawnienia:

(Co mogę zrobić?)

Prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania lub zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zapewnienia dostępu do Platformy i umożliwienia korzystania z jej treści.

Zgoda na otrzymywanie newsletter’a jest dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta, przy pomocy funkcjonalności udostępnianych w ramach wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem, bez wpływu na prawo dostępu do Platformy.

Okres przetwarzania danych:

(Jak długo przekazane dane będą potrzebne?)

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Do dnia otrzymania przez Fundację wniosku Użytkownika lub jego opiekuna (w przypadku niepełnoletnich Użytkowników) o usunięcie konta Użytkownika,
 2. Do dnia trwałego zaprzestania korzystania z Platformy; do trwałego zaprzestania korzystania z Platformy dochodzi w przypadku, gdy od ostatniego logowania danego Użytkownika na Platformę minęło 6 miesięcy.
 3. Do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb otrzymywania newsletter’a (w zakresie otrzymywania newsletter’a),
 4. Do upływu 21 dni od momentu przesłania wiadomości z danymi do logowania – w przypadku osób, które przesłały formularz zgłoszeniowy o dostęp do Platformy i nie zalogowały się na Platformie w ww. terminie (pedagodzy, osoby prowadzące rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka oraz pracownicy spółek grupy Hemmersbach zgłaszający swoich podopiecznych (dzieci) do korzystania z Platformy),
 5. Do dnia wycofania przez opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb korzystania z Platformy (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników),
 6. Do dnia rozwiązania umowy o udzielenie dostępu do platformy e-learningowej (dotyczy odrębnych umów zawieranych z Placówkami),
 7. Do dnia opuszczenia Placówki, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka przez podopiecznego (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników będących podopiecznym Placówek, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka),
 8. Do dnia rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem spółki grupy Hemmersbach (dotyczy niepełnoletnich Użytkowników będących dziećmi pracowników spółek grupy Hemmersbach),
 9. Do ukończenia przez niepełnoletniego Użytkownika 18. roku życia (nie dotyczy pedagogów).

Kontakt z administratorem danych

(Do kogo zwrócić się, w razie pytań?)

pomoc@skillplanet.io

 

§ 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronie internetowej Platformy (skillplanet.io).
  2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Platformy, a każdy Użytkownik zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami. W przypadku niepełnoletnich Użytkowników zmiany powinny zostać zaaprobowane przez opiekuna takiego Użytkownika. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Fundacja powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres poczty elektronicznej (e-mail) powiązany z kontem Użytkownika na Platformie i/lub w formie wiadomości systemowej na Platformie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy i niezwłocznie powiadomić Fundację, w sposób wskazany w § 5 pkt 2 Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem wniosku wnioskiem o usunięcie konta Użytkownika.
  3. Fundacja może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, co powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu z datą zakończenia działania Platformy wskazaną przez Fundację. Powiadomienie o zakończeniu działania Platformy zostanie wysłane do Użytkowników co najmniej na 1 miesiąc przed planowaną datą zakończenia działania Platformy za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, powiązany z kontem użytkownika na Platformie i/lub w formie wiadomości systemowej na Platformie.
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania dostępu do Platformy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.